Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stanovy

BIELA PYRAMÍDA združenie pre zdravý telesný, duševný a duchovný rozvoj
 

Čl. 1 Základné ustanovenia

1. Názov: BIELA PYRAMÍDA – združenie pre zdravý telesný, duševný a duchovný rozvoj skrátene „BIELA PYRAMÍDA“
2. Sídlo: ul. Pieninská 25 Banská Bystrica 974 11
3. Právna forma: občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
4. Charakter: neziskové, nenáboženské a apolitické hnuti
 

Čl. 2 Ciele združenia

Cieľom združenia je vlastnými silami a prostriedkami, alebo v spolupráci s inými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami, priaznivcami, právnickými a fyzickými osobami zabezpečovať:

1. aktivity podporujúce zdravie, liečbu a prevenciu zdravotných problémov a zdravý telesný, duševný a duchovný rozvoj
2. aktivity zlepšujúce a podporujúce rozvoj kvality života
3. aktivity zamerané na propagáciu a rozvoj činnosti združenia
4. aktivity podporujúce verejnoprospešnú činnosť v charitatívnej, sociálnej, zdravotnej, kultúrnej, športovej, vedeckej, hospodárskej, vzdelávacej a humanitárnej oblasti

ad 1)

* propagácia a poskytovanie alternatívnych spôsobov liečenia, poradenstvo, propagácia racionálnej výživy a zdravého životného štýlu, prevencia chorôb, relaxačné a ozdravné programy a aktivity podporujúce duchovný rozvoj

ad 2)

* aktivity pre deti a mládež, výchovné a vzdelávacie programy, programy prevencie drogových závislostí a iných foriem závislostí
* rozvoj duchovného a kultúrneho dedičstva, budovanie zdravého národného povedomia, rozvíjanie národných tradícií, pôvodnej kultúry a zvykov
* ekologické a enviromentálne aktivity, podpora trvaloudržateľného rozvoja, aktivity pestujúce lásku k prírode a jej ochranu, aktivity na ochranu zvierat
* programy pre zdravotne postihnutých, dôchodcov, nezamestnaných, Rómov a iné ohrozené a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva
* aktivity vedúce k náboženskej, rasovej a politickej tolerancii
* aktivity podporujúce umenie, tvorivosť a zručnosť, vytváranie tvorivých dielní - programy na zvyšovanie záujmu občanov o stav a správu vecí verejných, formovanie a rozvoj spoločenského a aktívneho občianskeho vedomia a občianskeho postoja, napomáhanie k šíreniu demokracie, prispievanie k zlepšeniu komunikácie v rámci občianskej spoločnosti ako aj komunikácie vo vzťahu k štátnej správe a samospráve

ad 3)

* vydávanie kníh, časopisov a informačných materiálov
* organizovanie táborov, seminárov, výstav, prednášok, besied a koncertov

ad 4)

* realizácia programov, organizovanie zbierok, benefičných koncertov, spolupráca s kresťanskou charitou, s neziskovými organizáciami, združeniami, nadáciami a organizáciami pracujúcimi v podobnej oblasti
 

Čl. 3 Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členmi sa môžu stať osoby, ktoré sa stotožňujú s poslaním a stanovami združenia.
2. Členstvo vzniká schválením písomnej prihlášky aspoň tromi členmi rady.
3. Členstvo zaniká: a) dobrovoľným vystúpením zo združenia b) vylúčením radou c) zánikom združenia
 

Čl. 4 Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
1. obracať sa na orgány združenia s otázkami, podnetmi a sťažnosťami
2. byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
3. diskutovať k problematike združenia, podávať návrhy na zmeny v organizácii
4. voliť a byť volený do orgánov združenia
5. zúčastňovať sa na akciách poriadaných združením.
2. Člen je povinný:
1. dodržiavať stanovy
2. zúčastňovať sa na schôdzach združenia
3. platiť členské príspevky schválené združením
4. chrániť a zveľaďovať majetok združenia.
 

Čl. 5 Zásady organizácie

1. Občianske združenie je budované na humánnych a demokratických zásadách. Všetky orgány sú volené členmi združenia demokratickým spôsobom a sú im zodpovedné. Uznesenia vyššieho orgánu sú záväzné pre nižšie orgány a všetkých členov.
2. Štatutárnymi zástupcami združenia sú predseda a podpredseda.
3. Funkcie volených orgánov združenia sú bezplatné a čestné.
4. Orgány združenia sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica členov. Hlasovanie môže byť verejné, alebo tajné, podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pre platnosť uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
5. O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány združenia spísať zápisnicu, ktorú podpisuje predseda a podpredseda.
6. Orgány združenia môžu svojho člena uvoľniť z funkcie, ak o to požiada, alebo ak sa viac ako dve po sebe idúce schôdze nezúčastní ich zasadania. Na uvoľnenú funkciu zvolí iného člena ten orgán, ktorý odvolaného člena do funkcie zvolil.
 

Čl. 6 Organizačná štruktúra združenia

Orgánmi združenia sú:

1. Členská schôdza
2. Rada
3. Predseda
4. Podpredseda
5. Hospodár
6. Kontrolór

Čl. 7
Členská schôdza
Je najvyšší orgán združenia, ktorý tvoria všetci členovia. Schádza sa najmenej raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva rada združenia písomne, alebo elektronickou poštou, aspoň 8 dní pred jej zasadnutím. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda združenia, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov združenia. Členská schôdza: rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia schvaľuje plán činnosti a výročnú správu volí a odvoláva členov rady a kontrolóra schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 

Čl. 8 Rada združenia

1. Rada združenia je výkonný orgán.
2. Zabezpečuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. Schádza sa príležitostne, podľa potreby.
3. Na svoje zasadnutie pozýva aj kontrolóra.
4. Volí spomedzi seba predsedu, podpredsedu a hospodára.
 

Čl. 9 Predseda a podpredseda združenia

Predseda je štatutárny orgán a zastupuje združenie navonok. Podpredseda zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti vo všetkých úkonoch, ktoré určuje rada. Do ich pôsobnosti patrí: zvolávanie a riadenie zasadnutí rady aplikácia rozhodnutí členskej schôdze a rady riadiaca činnosť spojená s hospodárením.
 

Čl. 10 Kontrolór združenia

1. Kontrolór združenia je kontrolný orgán, nezávislý na rade. Zodpovedá členskej schôdzi združenia, ktorej predkladá správu o kontrolnej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov.
2. Kontrolór kontroluje hospodárenie s fondom združenia, najmä vedenie evidencie, platenie príspevkov a ich vynakladanie.
3. Kontrolór sa vo svojej činnosti riadi stanovami a všeobecne záväznými predpismi o hospodárení.
4. Kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach rady s hlasom poradným.
5. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
 

Čl. 11 Hospodárenie združenia

1. Zdrojom majetku združenia sú:
1. pravidelné členské príspevky
2. subvencie a dary
3. podiely dane zo štátneho rozpočtu doporučené daňovníkmi
4. iné majetkové príjmy.
2. Združenie vedie o príjmoch, výdavkoch a majetku prehľadnú a dokladovanú účtovnú evidenciu.
3. Ostatné pravidlá hospodárenia vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Čl. 12 Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
1. dobrovoľným rozpustením – ak sa na tom uznesie členská schôdza schválením uznesenia nadpolovičnou väčšinou členov
2. zlúčením s iným združením
3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.
2. V prípade zániku združenia menuje členská schôdza likvidátora, ktorý najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.


 
Čo robíte pre svoje zdravie?
 
 
965

 
 
 
488

 
 
 
244

 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1538978

Úvodná stránka